ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİMİZ

Eğitim 4.0

SPSS KULLANIMI (TEMEL SEVİYE) KURSU

 

 1. ETKİNLİĞİN ADI

SPSS Kullanım (Temel Seviye) Kursu
EĞİTİME BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN (MEBBİS HİZMETİÇİ BÖLÜMÜNDEN BAŞVURU YAPIN)

 1.  ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

Bu eğitim faaliyeti personelin istatistik uygulamaları hakkındaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. Bu kursu başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 • Hazırlanmış ham verileri anlar ve düzenler.
 • Temel analiz yöntemlerini kullanır ve yorumlar.
 • Uygun teknikleri kullanarak verileri analiz eder.
 • Verileri programa aktarır.
 • Verilerdeki değişkenleri doğru tanımlar ve uygular.
 • SPSS ile oluşturulmuş dataları başka bir programa aktarır.
 •  Dataları başka bir programdan dönüştürerek SPSS’de kullanır.
 • Veri ve analiz sonuçları arasında tutarlılık testi uygular.
 • Veri ve analiz sonuçları arasında tutarlılık testini yorumlar.
 • Veri analizi sonucu ortaya çıkan grafik ve tabloları yorumlar.
 • Analizde kullanılan değişkenleri doğru kullanır.
 • SPSS de oluşturulan sonuçların bilimsel bir araştırma raporunda kullanır.
 • Alanına ilişkin temel araştırma yöntem ve tekniklerini sınıflandırır.
 • Kazanımlara uygun öğretim materyalleri hazırlar.
 • Öğrenme ortamlarını dersin kazanımlarına göre belirler.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli becerileri sergiler.
 • Kişisel ve mesleki yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

 

 1. ETKİNLİĞİN İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERLİKLER

A. Mesleki Bilgi

A1. Alan Bilgisi

B. Mesleki Beceri

B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma

B3 Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme

C. Tutum ve Değerler

C4 Kişisel ve Mesleki Gelişim

 

 1. ETKİNLİĞİN SÜRESİ

Faaliyetin süresi 5 gün 30 ders saattir.

 1. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

Bakanlığımıza  bağlı okul/kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer personel.

 1. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR.
 • Eğitim görevlisi olarak SPSS alanında/konusunda uzman akademisyen ya da bu alanda/konuda hizmetiçi eğitimler veren öğretmenler görevlendirilecektir.
 • Eğitim; internet bağlantısı, özellikleri birbirinin aynısı ve kullanılacak yazılımların kolaylıkla çalışabileceği kursiyer sayısı kadar bilgisayar, öğretmen bilgisayarı, projeksiyon cihazı yada etkileşimli tahta olan eğitim ortamında gerçekleştirilecektir.
 • Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 20 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.
 • Eğitimler SPPS programı üzerinden uygulamalı olarak yapılacaktır.
 • Bu faaliyet merkezi/mahalli olarak düzenlenebilir.

 

 1. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

                        Konuların Dağılım Tablosu

Konular

Ders

Saati

SPSS Temel Kavramlar

 • Araştırma verileri üzerinde temel istatistik ve çözümleme  işlemleri ham verilerin düzenlenmesi (değişken türleri , ölçme ve ölçek türleri)
 • SPSS Temel Kavramalar (Betimsel ve yordayıcı istatistik)
 • SPSS de veri girişi ve kontrolü
 • Frekans ve Yüzde Dağılımları
 • Betimsel İstatistikler: Mod ,Medyan ve bilgisayar uygulamaları

6

Dağılım ve Korelasyon İncelemesi

 • Dağılım Özellikerinin İncelenmesi

-Normallik testleri

-Histogram

 • Korelasyon İncelemesi

- OUTLER (üçlü değer) ayıklaması

- Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ve bilgisayar    uygulamaları

 • - Spearman-Brown Korelasyon Katsayısı ve bilgisayar uygulamaları

6

Analiz Teknikleri  ve Değişken Tanımlama

 • Regrasyon analizi

-Basit doğrusal regrasyon analizi

-Çoklu regrasyon analizi

 • DUMMY (Göstermelik) Değişkenler

-Dummy değişkenler ve veri girişi

-Dummy değişkenlerle regrasyon analizi

 • t testi 

-tek örneklem için t testi

-Bağımsız örneklemler için t testi

-MANN-WHITNEY U testi ve uygulamaları

-Bağımlı örneklemler için t testi ve uygulamaları

-Wilcoxon testi örnekleme ve uygulamaları

6

 Varyans Analizleri

 • Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) örnekleme ve uygulama
 • POST-HOC testler ve uygulamaları
 • KRUSKAL-WALLIS H testi ve uygulamaları
 • İki faktörlü varyans analizi ve uygulamaları
 • Tekrarlı ölçümler için varyans analizi ve uygulamaları

Karışık desenler için varyans analizi ve uygulamaları

6

Kovaryans analizi

 • Kovaryans analizi (ANCOVA)
 • Varyans ve kovaryans analizi arasındaki temel farklar ve örnekleri
 • Ki-Kare bağımsızlık testi ve uygulamaları

4

 

Ölçme ve Değerlendirme

2

TOPLAM

30

 

ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİMİZ