ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİMİZ

Eğitim 4.0

ORYANTİRİNG EĞİTİMİ

. ETKİNLİĞİN ADI

Oryantiring Eğitimi Kursu
EĞİTİME BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN (MEBBİS HİZMETİÇİ BÖLÜMÜNDEN BAŞVURU YAPIN)

2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan sınıf, beden eğitimi, sosyal bilgiler, coğrafya, fen bilgisi ve biyoloji öğretmenlerinin oryantiring sporunu tanımaları , bu sporu okul içi / dışı öğrenme ortamlarında ders kazanımları ile ilişkilendirerek eğitim aracı olarak kullanabilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 

 • Oryantiring sporunun tanımını yapar.
 • Oryantiring sporunun tarihçesini açıklar.
 • Oryantiring sporunun Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmeleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Oryantiring sporunun türlerini sıralar.
 • Oryantiring sporunun yarışma kurallarını açıklar.
 • Oryantiring sporunun türlerini ve yarışma kurallarını sıralar.
 • Oryantiring sporunda kullanılan malzemeleri tanır.
 • Oryantiring sporunun öğrenci öğrenmesi ve gelişimi üzerindeki etkilerini açıklar.
 • Okullarda uygulanan oryantiring sporunun çalışma şekillerini açıklar.
 • Oryantiring sporunun parkurunu hazırlar.
 • Harita çizim programının kurulumunu yapar.
 • Harita çizim programında etkinlik oluşturur.
 • Harita çizim programında kulüp kategori ekleme, silme ve düzenleme işlemlerini yapar.
 • Harita çizim programında parkur bilgilerini ekleme, silme, değiştirme ve kategorilerle eşleştirme işlemlerini yapar.
 • Harita çizim programına, program formatındaki boş csv dosyasına sporcu, parkur, kulüp ve kategori bilgilerinin aktarımını yapar.
 • Harita çizim programında oluşturulan etkinliklerle ilgili çıkış listesi planlama ve hazırlama işlemlerini yapar.
 • Harita çizim programında yarışma esnasında SI içinde ve elektronik kontrol sisteminde yer alan dataları aktarma işlemlerini yapar.
 • Harita çizim programında yarışma sonuçlarını süreli veya puanlı şekilde yapar.
 • Harita çizim programına excel listelerini aktarır.
 • Harita çizim programında karşılaşılan problemlere yönelik çözümleri sıralar.
 • Harita çizim programı ile parkur hazırlar
 • Öğretim programlarında oryantiring sporu ile ilişkilendirilebilecek kazanımları belirler.
 • Oryantiring sporunu diğer disiplin alanları ile ilişkilendirerek öğrencilerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişim özelliklerine uygun etkinlikler tasarlar.
 • Oryantiring sporunu diğer disiplin alanları ile ilişkilendirerek öğrencilerin farklı öğrenme ihtiyaçlarına yanıt verecek etkinlikler tasarlar.
 • Oryantiring sporunu diğer disiplin alanları ile ilişkilendirerek tasarladığı etkinliklerin etkililiğini değerlendirir.
 • Etkinlik tasarlama sürecinde diğer alan öğretmenleri ile işbirliği yapar.
 • Oryantiring sporunu eğitim aracı olarak diğer öğretim programları ile ilişkilendirerek okul içi ve dışı ortamlarda kullanır;
 • Örnek ders işlenişini planlayarak sunumunu yapar.
 • Oryantiring sporunun  eğitim ve öğretim sürecinde kullanımı ile ilgili  ulusal /uluslararası kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmaları takip eder.
 • Alanı ile ilgili temel bilgi ve veri kaynaklarını sınıflandırır.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Kişisel ve mesleki yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
 1. ETKİNLİĞİN İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERLİKLER

A. MESLEKİ BİLGİ

A1. Alan Bilgisi

B. MESLEKİ BECERİ

B3.Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme

B4.Ölçme ve Değerlendirme

C. TUTUM VE DEĞERLER

C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim

 1. ETKİNLİĞİN SÜRESİ

     Etkinliğin süresi 30 ders saati

5. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan sınıf, beden eğitimi, sosyal bilgiler, coğrafya, fen bilgisi ve biyoloji öğretmenleri.

 

6. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 • Oryantiring alanında “Uzman Akademisyenler”, Türkiye Oryantiring Federasyonu’ndan “Antrenör” kartı/belgesi (ihtiyaç halinde yardımcı antrenörlük belgesi) almış öğretmenler, Türkiye Oryantiring Federasyonu’ndan “Eğitimci” kartı almış öğretmenler ve Oryantiring eğitici eğitimi kursu kapsamında yetiştirilen öğretmenler görevlendirilecektir.
 •    Eğitim ortamı, katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecek ve öğrenme ve öğretme sürecinde öğrenim stratejileri seçilirken kursiyerlerin karakteristikleri (ön bilgi, beceri, tutum, değerler ve gelişim düzeyleri vb) bölge, çevre, saha, malzeme, ilgi, ihtiyaç ve öğrenme ortamının durumu dikkate alınacaktır.
 • Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahta olan  eğitim ortamında gerçekleştirilecektir.
 • Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni hazırlanacaktır..
 • Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 20 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.
 • Katılımcıların kursa kendi bilgisayarları ve harici bellekleri  ile gelmeleri sağlanacaktır.
 • Katılımcıların kursa arazi koşullarında rahat olacağı eşofman takım ve spor ayakkabı ile katılımları sağlanacaktır
 • Kurs sürecinde oryantiring haritası, pusula, hedef fenerleri, zımbalar bilgisayar, projeksiyon, yazı tahtası, kitap, görsel materyaller hazır bulundurulacaktır.
 • Harita çizim programı için ücretsiz ve lisans sorunu olmayan oryantiring harita çizim  programı kullanılacaktır.
 • Kurs merkezi ve mahalli olarak planlanacaktır.

       

7. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

 

    Konuların ve Saatlerin Dağılım Tablosu

Konular

Saatler

Oryantiring Sporunun; tanımı , tarihçesi , Türkiye ve Dünyadaki gelişimi türleri , kullanılan malzemeler

Oryantiring Türleri ve Oryantiring Kuralları                                                

 • Koşu oryantiringi
 • Kayak oryantiringi
 • Dağ bisikleti oryantiringi
 • Engelliler için oryantiring

Oryantiringde Kullanılan Malzemeler

Harita    

 • Haritanın dili
 • Haritada yön kavramı
 • Konum belirleme

 

Pusula

 • Pusula çeşitleri
 • Haritayı pusula ile beraber kullanma

 

Elektronik Kontrol Sistemleri

 • Zımba
 • Elektronik yüzük (SI- Sport Identy)

Kontrol istasyonu, Master istasyon, check, clear, start ve finish istasyonları, termal printer

2

Oryantiring Parkuru Hazırlama  Kuralları

 • Disiplin Açılımları
 • Uzun mesafe
 • Orta mesafe
 • Kısa mesafe
 • Bayrak yarışı
 • Temel Unsurlar
 • Parkur zorluk derecesinin belirlenmesi
 • Start, finish
 • Hedef noktaları

 

Oryantiring Antrenman Tekniğinin Parkura Uygulanma Teknikleri

 • Klasik parkur                 
 • Skor (puan)
 • Koridor
 • Hafıza
 • Haritada belli objelerin olduğu parkurlar
 • Münhaniden oluşan harita
 • Bitki örtüsünün olduğu harita
 • İnsan yapımı nesnelerin olduğu harita

Münhani, bitki örtüsü, insan yapımı nesnelerin gruplaştırılarak oluşturulan haritalar

2

Oryantiring Haritasının Çizimi

 

 • Oryantiring haritasının özellikleri

 

Oryantiring Okul Haritası Hazırlama

                           

 •  Harita Çizim Programının Tanıtımı
 • Google Earth görüntüsü resminin alınması
 • GPS ile köşe koordinatları alarak resmin koordinatlarına oturtulması
 • Global Mapper kullanılarak resmin geotif yapılması
 • Altlık hazırlama
 • El ile çizilmiş olan kroki resminin altlık olarak kullanılarak harita çizimi
 • Harita Çizim Programı ile Oryantiring Haritasının Çizilmesi

 

8

Parkur Planlama

 • Harita çizim programı  ile parkur hazırlama

4

Okullarda Oryantiring Çalışma Şekilleri ve Eğitim Aracı Olarak Disiplinler Arası  Kullanımına Yönelik   Örnek Uygulamalar

 • Sınıf içi çalışmalar
 • Salonda yapılan çalışmalar
 • Bina içinde yapılan çalışmalar
 • Travers çalışmaları ( Kazıklı platformda)
 • Grid oryantiringi
 • Şerit oryantiringi
 • Labirent oryantiringi
 • Öğrencilerin fiziksel, zihinsel, sosyal ve kavramsal gelişimlerine katkıları
 • Yaş gruplarına göre uygulama biçimleri
 • Hafıza çalışmaları
 • Okullarda uygulama şekilleri
 • Okul takımı
 • Kulüp çalışması
 • Ders dışı etkinlik çalışması
 • İzcilik etkinlikleri

 

11

 • Oryantiring Haritalarının IOF Standartlarına Uygunluğunu Kontrol Etmek İçin ISOM / ISSOM Çerçevesinde Bilgisayar Ekranından Kontrol İşlemleri

1

 

Ölçme ve Değerlendirme

 

2

Toplam

30

 

     8. ÖĞRETİM YÖNTEM, TEKNİK VE STRATEJİLERİ

 • Programın uygulanması sürecinde interaktif sunu, anlatım, soru-cevap, gösterme/gösterim, rol oynama/dramatizasyon, bilgisayar destekli öğretim,  grup çalışması gibi öğretim yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.
 • Katılımcılara eğitimle ilgili ders notları elektronik ortamda verilecektir.

 

 

9. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • Program kazanımlarına/öğrenme çıktılarına erişim düzeyini ölçmek için yazılı sınav yapılacaktır. Katılımcıların eğitim süresince göstermiş oldukları performansın değerlendirilmesi için ise performans değerlendirme formu kullanılacaktır. Yazılı sınav ve performans değerlendirme sonunda almış oldukları puanların aritmetik ortalaması sonucunda 100/45 ve üzeri alanlar başarılı sayılacaklardır.
 • Başarılı olanlara ‘’Kurs Belgesi’’ (e-sertifika) verilecektir.

                     PERFORMANS  DEĞERLENDİRME FORMU

Değerlendirme Kriterleri

PUAN

Branşa ait spor kurallarına uyma tutum ve becerisi

 • Kendi çıkış zamanından (sınav başlangıç zamanı her katılımcıya ayrı tanımlanmıştır) 5dk önce çıkış yapacağı noktada hazır olma
 • 3dk koridorunu çıkış saatini izleyerek takip etme
 • Kendisine tanımlanmış doğru haritayı alma
 • Yarışma kuralları gereği önce üçgen işaretli başlangıç noktasına yönelme
 • Verilen süre sınırları içerisinde koşuyu tamamlama
 • Kontrol noktalarını verilen sıra ile ziyaret etme
 • Haritayı doğru işaretleme ve sağlam teslim etme
 • Parkuru doğru ve zamanda tamamlama

30

Oryantiring Sporunu Eğitim Aracı Olarak Planlama Becerisi

 • Süreçte kullanılması planlanan yöntem ve teknikleri etkinliklerine yansıtabilme becerisi
 • Diğer öğretim süreçleriyle nasıl ilişkilendirilebileceğine dair bilgi ve beceri düzeyi
 • Öğrencilerde yaratıcılığı tetikleyecek öğrenme ortamlarını hazırlamaya dönük bilgi ve beceri düzeyi
 • Ders izleme, değerlendirme ve geribildirim verme süreçlerine ilişkin bilgi ve beceri düzeyi

 

30

Oryantiring Okul Haritası Hazırlama Becerisi

25

Oryantiring Parkuru Planlama ve  Hazırlama  Becerisi

15

TOPLAM

100

ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİMİZ